INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OFS – jen to důležité

Úvodní slovo

        Vážení sportovní přátelé,

máme za sebou všichni opravdu revoluční půlrok. 1. července byl oficiálně spuštěn projekt „Fotbalová revoluce“, v rámci něhož došlo ke kompletní rekodifikaci předpisů FAČR a elektronizaci agend spojených s fotbalovými soutěžemi v rámci FAČR. Je třeba konstatovat, že po úvodních problémech se situace stabilizovala a v závěru podzimu již probíhalo vše bez problémů. V této souvislosti patří poděkování zejména všem funkcionářům (administrátorům) klubů. O konkrétních problémech v IS FAČR se dočtete na jiném místě tohoto zpravodaje. Situace v počátku soutěžního ročníku byla v našem případě komplikována ještě tím, že v červenci došlo ke stěhování sekretariátu OFS. Ten teď sídlí naproti bývalému sídlu FAČR nad oddělením registrací. Všichni, kteří jste již měli možnost navštívit nové sídlo OFS, mi jistě dáte za pravdu, že nové prostory jsou mnohem důstojnější a reprezentativnější než ty předchozí.

        V průběhu podzimu docházelo k drobným problémům a nedostatkům, než si všichni zvykli na nový systém. Zejména je třeba sledovat úřední desku a včas hradit faktury sběrného účtu, aby nedocházelo k případným problémům či nedorozuměním. V souvislosti s novým IS se častěji objevují komentáře k našim soutěžím také v tisku, což je způsobeno tím, že někteří novináři si pravidelně prohlížení zápisy o utkání, které jsou nyní volně přístupné na internetu, a vybírají z nich některé „perličky“, na nichž staví své články. Je třeba konstatovat, že v naprosté většině nejsou tyto články postaveny na informacích od klubů, rozhodčích nebo funkcionářů OFS, ale pouze na výpisech z těchto zápisů doplněných o vlastní komentáře redaktorů. Všichni prosím proto berme tyto články s rezervou a nadhledem.

        Revoluční období však ještě nekončí. V současné době připravuje LPO FAČR kompletní novelu přestupního řádu, která bude znamenat zásadní změnu v přestupech hráčů. Z důvodu přechodu na spolkové uspořádání je nutné začátkem roku uskutečnit mimořádnou Valnou hromadu OFS, na níž musíme schválit Stanovy OFS jako pobočného spolku FAČR. To jsou nejzásadnější akce, které nás v nejbližší budoucnosti čekají. Nejasná je rovněž dotační politika pro nadcházející rok, která závisí zejména na přístupu MŠMT.

        Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat všem funkcionářům klubů i funkcionářům OFS, bez jejichž dobrovolné práce bez nároku na odměnu by nebylo možné v dnešních podmínkách provozovat fotbal ani na té nejnižší úrovni, popřát všem pevné zdraví, hodně štěstí a osobních i sportovních úspěchů v roce 2016.

                                                                                                               Robert Ploch, předseda OFS Praha-západ

Sportovně technická komise

        Pro STK se v podzimní části zásadně změnil systém práce. Úkolem byla zejména kontrola zápisů v prostředí IS FAČR, oprava chybných, či doplňování chybějících údajů a doplňování zápisů do IS v případě pořizování náhradních (papírových) zápisů o utkání. V souvislosti s tím STK prováděla také evidenci napomínaných hráčů. I nadále se STK zabývala schvalováním žádostí o změny termínů utkání. V souvislosti se změnou legislativy STK již nerozhodovala o kontumacích utkání, tato pravomoc byla svěřena do kompetence DK. Místo toho však STK vyřizovala veškeré protesty klubů v souvislosti s utkáními. Během podzimní části STK obdržela 12 protestů, z nichž 10 úplně nebo částečně vyhověla a dva protesty zamítla. Při posuzování provinění proti soutěžnímu řádu či rozpisu soutěží, byla STK v podzimní části shovívavá a řadu prohřešků řešila zatím pouze upozorněním. Celkem udělila STK pokuty klubům ve výši 10.650,- Kč, na poplatcích vybrala dalších 9.500,- Kč.

        V průběhu jarní části je třeba zejména dbát na řádné vyplnění podstatných informací do zápisů u mládeže a dále nutnost včasného vyplnění zápisů v IS a dodržování určeného postupu v případě pořizování náhradního zápisu o utkání. Zároveň STK upozorňuje na nutnost včasného hlášení požadovaných změn termínů utkání. V průběhu podzimu muselo proběhnout 7 mimořádných zasedání STK. STK důrazně upozorňuje kluby, že v případě zaslání požadavku na změnu termínu utkání těsně před jeho konáním, tj. po úterním zasedání STK, z důvodů předem známých, nebude již v jarní části tyto změny schvalovat. Výjimkou jsou pouze změny z důvodu zásahu vyšší moci (nezpůsobilá HP těsně před utkáním apod.).

Disciplinární komise

Ve složení disciplinární komise došlo před začátkem podzimní části ke změně, místo Pavla Krúpy se stal členem DK Milan Fára, sekretářkou komise je pak Romana Jizbová.

Rovněž pro disciplinární komisi došlo ve způsobu práce ke značným změnám. Nově spadá do její kompetence kontumace utkání, udělování pokut za pozdní začátek utkání, či nedostavení se družstva k utkání. Nově přibylo rovněž ukládání peněžitých trestů za čtvrté napomínání hráče v soutěži. Na rozdíl od předchozích let již není povinností vyloučeného hráče či vykázaného příslušníka družstva dostavit se na zasedání DK. DK vždy dva dny před zasedáním informuje jednotlivce i kluby prostřednictvím úřední desky o zahájení disciplinárního řízení. Je pak na nich, zda se projednávání případu zúčastní, či nikoliv. Pouze v případě nutnosti osobní účasti některých osob na jednání, DK tyto osoby písemně předvolává. V takovém případě je naopak jejich povinnost se jednání zúčastnit. Za účast jednotlivců v tomto případě zodpovídá klub.

V podzimní části DK projednávala celkem 155 případů. V nich uložila 75 trestů zákazu závodní činnosti hráčům, 7 trestů zákazu výkonu funkce příslušníkům družstev a ve třech případech udělila hráčům důtku. Dále DK uložila v osmi případech trest kontumace utkání. V 64 případech uložila klubům pokutu za čtvrté napomínání hráče v soutěži a v jednom případě již dokonce pokutu za osmé napomínání hráče v soutěži. V 19 případech pak potrestala klub peněžitou pokutou. Celkem DK v podzimní části uložila pokuty v celkové výši 102.300,- Kč, na poplatcích za projednání pak vybrala 27.000,- Kč. DK rovněž projednávala 13 žádostí o prominutí zbytku trestu, z nichž ve třech případech žádosti vyhověla, ostatní zamítla.

Proti rozhodnutí DK byla podána 4 odvolání k VV, z nichž jedno bylo zamítnuto, v jednom případě bylo odvolání částečně vyhověno a dvě odvolání dosud nebyla projednána.

Závěrem je třeba zmínit, že začátkem prosince byla DK FAČR udělena 5 klubům našeho okresu pokuta ve výši 15% z dlužné částky za neuhrazení sběrné faktury v termínu splatnosti.

Komise rozhodčích

            Komise rozhodčích se snažila zejména minimalizovat nedostatky rozhodčích při práci s IS FAČR. Pro některé, zejména starší rozhodčí, představovala kompletní elektronizace zápisů a s tím související agendy, z počátku problém, ale v průběhu podzimu, obdobně jako na straně klubů, se situace postupně zlepšovala a stabilizovala. I když zejména obsazování rozhodčích na utkání v novém IS je do značné míry komplikovanější, než v minulosti a situaci komplikovaly i časté změny termínů utkání na poslední chvíli, nestalo se, že by některé utkání nebylo obsazeno rozhodčím. Ne vždy se dařilo obsazovat všechna utkání Okresního přeboru trojicí kvalifikovaných rozhodčích, naopak některá utkání nižších soutěží hraná v neděli, v nichž se bojovalo zejména o čelo tabulky, byla obsazena rovněž trojicí rozhodčích.

Přestože se podařilo v létě získat několik nových rozhodčích, bylo, zejména z důvodu častých omluv rozhodčích (většinou z pracovních a zdravotních důvodů), obtížné obsadit hlavně sobotní utkání třemi rozhodčími. Poděkování patří našim rozhodčím, působícím v krajských soutěžích, kteří v případě neobsazení v kraji vypomáhali při řízení okresních utkání. I tak čeká KR úkol dále doplnit listinu rozhodčích, zejména o nové mladé adepty. Na tomto místě je třeba zmínit, že nás navždy opustili dva dlouholetí rozhodčí p. Václav Biskup a p. Josef Tichý.

Na základě rozhodnutí VV došlo, zejména z důvodu nemožnosti hradit náklady prostřednictvím OFS, ke zrušení funkce delegáta v našich soutěžích. Místo delegátů jsou na vybraná utkání vysílány tzv. dohledy. V této funkci působí zejména členové odborných komisí OFS. Dohled sice nemá stejné pravomoci jako delegát, nicméně jeho zpráva může být podkladem pro jednání odborných komisí. Náklady na dohledy hradí v plné výši OFS.

Komise mládeže

               KM se zabývala jako v minulosti zejména zajištěním fungování okresních výběrů, s nimiž, kromě turnaje meziokresní soutěže, absolvovala tradiční soustředění před začátkem soutěže a několik přípravných utkání. V zimním období se budou naše výběry účastnit halových turnajů v tuzemsku i v zahraničí. I nadále působí na našem okrese tři výběry v kategoriích U10, U11 a U12.  Opět patří naše poděkování všem členům realizačních týmů, ale zejména trenérům v klubech a rodičům, bez jejichž podpory by nebylo fungování výběrů na současné úrovni možné.                                                                                                                    Meziokresní soutěž výběrů

            Meziokresní soutěž výběrů se i v tomto ročníku hraje turnajovým systémem, kdy výběry sehrají ve skupinách jeden turnaj na podzim a jeden turnaj na jaře. Vítězové skupin se pak utkají ve finálovém turnaji. V naší skupině byl pořadatelem turnajů v obou kategoriích OFS Praha-východ. Turnaje se uskutečnily v obou kategoriích v jednom termínu, což sice přineslo úspory v nákladech na cestovné, ale bohužel zrovna v termínu konání turnaje bylo velmi nepříznivé počasí. Zima a déšť ovlivnily stav hrací plochy, která byla na hranici regulérnosti a působila hráčům značné problémy. Přesto se nakonec celý turnaj v Kunicích odehrál. Výsledky našich družstev byly ovlivněny velkou marodkou a oba výběry musely být doplněny hráči mladších ročníků.

Výsledky našich družstev:

U12:

OFS Praha-západ – OFS Praha-východ          3:1

OFS Praha-západ – OFS Příbram                     2:1

OFS Praha-západ – OFS Benešov                   1:3

U11:

OFS Praha-západ – OFS Praha-východ          5:13

OFS Praha-západ – OFS Příbram                     20:2

OFS Praha-západ – OFS Benešov                   10:17

Dotace

            Uplynulý rok byl, v porovnání s předchozími lety, bohatý na přidělené dotace. Je třeba podat kompletní přehled o dotacích, přidělených klubům, neboť se v součtu nejedná o malé částky, byť je zřejmé, že prostředků mají kluby stále nedostatek.

            Na jaře byla klubům rozeslána dotace za členství (část zaplacených členských příspěvků FAČR jejich členů) ve výši 707.535,- Kč. V rámci dotace MŠMT z programu IV – údržba tělovýchovných zařízení byla klubům na základě jejich žádostí odeslána částka 365.000,- Kč. Dotace na činnost z programu V MŠMT byla odeslána klubům, na základě rozhodnutí VH OFS výhradně na družstva mládeže, v celkové výši 349.484,- Kč. K tomu bylo z prostředků OFS odesláno 220.000,- Kč jako dotace za pořizování zápisů na PC v soutěžním ročníku 2014/2015, 40.000,- jako dotace za umístění v okresním poháru a 42.000,- za účast hráčů v okresních žákovských výběrech. Navíc obdržely všechny kluby dotaci na projekt „Fotbalová revoluce“ (10.000,- Kč/klub) v celkové výši 610.000,- Kč. Tedy celkem obdržely kluby OFS Praha-západ na dotacích v roce 2015 částku 2.334.019,- Kč.

            Vyúčtování a odesílání dotací se protáhlo až do závěru roku zejména proto, že celková výše dotací pro OFS byla známa až začátkem listopadu. Rovněž administrativní náročnost zpracování dotací byla v letošním roce vyšší. Proto v době uzávěrky tohoto zpravodaje ještě probíhá vyúčtování a odesílání dotace na projekt „Fotbalová revoluce“. Děkujeme všem funkcionářům klubů za vstřícný postoj při podpisu smluv a vyúčtování dotací.

IS FAČR

        Nový IS FAČR s sebou přinesl nejen změnu při pořizování zápisů o utkání, ale i další změny jak pro kluby, tak i pro odborné komise OFS. Zásadní body, které jsou předmětem dotazů či připomínek ze strany klubů, se pokusíme krátce vysvětlit.

        Pořizování zápisů v IS FAČR probíhá ve všech klubech již bez závažnějších problémů. Nedostatky a problémy s připojením k internetu se vyskytly pouze v úvodních kolech a i z reakce klubů je zřejmé, že se nový systém postupně usadil a přinesl vesměs pozitiva.

        Rovněž registrace a přestupy hráčů probíhají bez zásadnějších problémů a ve většině případů efektivněji než v minulosti.

        Nejzásadnější rozdíl a problémy přetrvávají v prezentování výsledků a dalších informací. FAČR spustil nové webové stránky, které nejsou, dle našeho názoru, tak přehledné jako předchozí a zároveň mimo oficiálních zpráv neumožňují řídícím orgánům zveřejňovat a upozorňovat na další důležité informace. Při zveřejňování výsledků pak dochází k častým chybám a některé výsledky nejsou aktuální (např. v případě kontumace utkání či opravě chybného výsledku v zápise). Navíc rozhodl VV FAČR o nezveřejňování výsledků v soutěžích přípravek na svých webových stránkách. Toto rozhodnutí vzbudilo velké pohoršení a odpor nejen na straně klubů, ale i ze strany okresních fotbalových svazů. Tím se stávají stávající webové stránky ještě méně aktuální a použitelné. VV OFS Praha-západ proto schválil záměr zřídit vlastní webové stránky, na nichž bychom mohli klubům poskytovat aktuální informace. Do té doby získáte aktuální informace o soutěžích výhradně v IS FAČR.

        Na webových stránkách je však třeba sledovat úřední desku, na níž jsou zveřejňována veškerá rozhodnutí VV a odborných komisí, která již nejsou klubům distribuována.

        Rovněž je třeba v IS FAČR sledovat vystavené sběrné faktury a včas v termínu splatnosti je uhradit. A to i v zimních měsících, kdy se již soutěže nehrají. Vyhnete se tak nepříjemným následkům v podobě trestů od DK FAČR.

        Dalším častým dotazem je opožděné zveřejňování kontumací v IS. Dle nových řádů FAČR je možné provést kontumaci a změnit výsledek v IS až po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí DK. Proto se kontumace, uvedené v rozhodnutích DK, objeví ve výsledcích v IS až cca po 14 dnech. V případě odvolání proti rozhodnutí DK se musí se změnou výsledku vyčkat až na pravomocné rozhodnutí odvolacího orgánu.

Aktuálně

  • Do konce března 2016 bude muset proběhnout mimořádná VH OFS, jejímž jediným bodem bude schválení stanov OFS. Předpokládáme spojení této valné hromady s pravidelným aktivem klubů. Bližší informace obdrží kluby s dostatečným časovým předstihem.
  • Na základě požadavků FIFA připravuje LPO FAČR kompletní novelizaci přestupního řádu s platností od 1.7.2016. Součástí novelizace bude zejména zrušení hostování, střídavých startů, farem a rovněž možnost pro amatérské hráče vždy po skončení soutěžního ročníku přestoupit bez souhlasu mateřského klubu. Bližší podrobnosti, včetně navrhovaného znění přestupního řádu, by měly být známy začátkem roku 2016.
  • Upozorňujeme kluby na nutnost včasné úhrady sběrných faktur. Do poloviny prosince má být uhrazena faktura za listopad!!! DK FAČR již přistoupila k udělování pokut ve výši 15% z dlužné částky u klubů, které byly v prodlení s platbou sběrné faktury za říjen.
  • Nevyzvednuté Rozpisy mistrovských soutěží budou zástupcům klubů předány na zimním Aktivu. Platba proběhne prostřednictvím sběrné faktury.
  • I v roce 2016 platí povinnost pro všechny členy FAČR uhradit do 29.2.2016 členské příspěvky (200,- Kč dospělí, 100,- Kč mládež do 18 let + důchodci nad 70 let).
  • Upozorňujeme kluby, aby pro komunikaci s OFS nadále používaly již pouze novou mailovou adresu: ofspz@fotbal.cz.
  • V souvislosti se změnami stanov a názvů klubů žádáme všechny kluby, u kterých již proběhla transformace z občanského sdružení na spolek o zaslání aktuálních stanov a usnesení soudu o zápisu do rejstříku. Oba dokumenty stačí zaslat v elektronické podobě mailem na OFS.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *