Usnesení Volební valné hromady konané dne 19.11. 2015

Na základě VVH TJ Sokol Jeneč, z.s. konané dne 19.11. 2015, Vás dodatečně informujeme o jejím usnesení.

  1. Úvodní slovo

Úvodem přivítal p. M. Ptáček přítomné účastníky VVH a upřesnil, že VVH byla svolána na základě požadavku části členů TJ Sokol Jeneč, z.s. předloženého na předešlé Valné hromadě konané 20. 10. 2015, za účelem volby nového výkonného výboru (dále je VV) spolku

 

     2. Schválení programu VVH

Dalším bodem bylo schválení Programu VVH. Program byl účastníkům VVH prezentován a v následném hlasování byl všemi přítomnými schválen.

     3. Představení jednotlivých komisí a jednací řád VVH

M. Ptáček přítomné seznámil se změnami vyplývajícími z nového znění Občanského zákoníku, kdy každé sdružení musí být zaregistrováno u Občanského soudu jako „ZAPSANÝ SPOLEK“. Dále musí mít zvolenu kontrolní komisi, která se zabývá podněty, které jí mohou předkládat všichni členové spolku a dále dohlíží na řádnou správu spolku výkonným výborem.

Kontrolní komise je ustavena ve složení:

Jiří Šíma

Štěpánka Rigová

Lucie Varhulíková

Složení dalších komisí VVH:

Návrhová komise:

Jiří Šíma

Štěpánka Rigová

Lucie Varhulíková

Volební komise:

Kamil Charvát

František Ptáček

Mandátová komise:

Nikola Rigová

 

     4. Zpráva o činnosti

Po schválení programu přednesl předseda spolku p. Tibor Rigo ml. zprávu o činnosti výkonného výboru a o fungování oddílu v minulém období. Zdůraznil, že po převzetí spolku od bývalého VV v polovině roku 2012 se podařilo současnému vedení stabilizovat spolek po finanční stránce. Poděkoval všem stávajícím sponzorům (OÚ Jeneč,spol. Zrucký a všem ostatním menším sponzorům), dále byla hodnocena sportovní stránka oddílu. Daří se pokračovat v dobře nastartované práci s mládežnickými mužstvy – v současné době reprezentují jenečskou mládež tři soutěžní týmy. V případě A mužstva dospělých poukázal předseda na kolísání výkonnosti od nabídky postupu do A. třídy, až po sestup do okresního přeboru, v němž v současné době bojuje o záchranu. Do budoucna je úkolem pro nové vedení stabilizovat kádr A mužstva a doplnit ho o nové hráče.

B mužstvo se po počátečních diskusích a jednání o dalším působení nakonec dále podařilo udržet, zejména díky příchodu nových hráčů z Chýně a v současné době se mu daří i výsledkově, kdy se pohybuje v popředí tabulky 4. třídy.

Nově vzniklo mužstvo „Staré gardy“ pod vedením p. Bohumila Kodery, které má nasmlouváno několik pravidelných zápasů a je dalším plně funkčním článkem spolku.

Kladně vyhodnotil letošní oslavy pořádané ve spolupráci s OÚ k výročí založení TJ Sokola Jeneč.

Závěrem poděkoval předseda trenérům za práci, kterou odvádějí pro spolek a všem členům odstupujícího VV za spolupráci v jejich funkčním období.

 

     5. Finanční zpráva

Slovo si převzal p. Štěpán Šafařík, který seznámil přítomné s výsledky hospodaření spolku v období 1/2 2012 – 2014 a s výhledem roku 2015. Upozornil, že při převzetí oddílu od minulého VV v polovině roku 2012 bylo na účtu spolku 0,-Kč a dále bylo nutno uhradit i dlužné částky, které bývalé vedení z neznámých důvodů nehradilo. Rok 2012 nebyl tedy možný z důvodu chybějících podkladů dovést do klasického účetního stavu, jako následující dva roky. Novému vedení se podařilo uhradit dlužné částky, ale první zisk se objevuje až v roce 2013. Bylo podrobně vysvětleno, jaké oblasti se zahrnují do nákladů a jaké do výnosů oddílu.

Rok 2013 skončil po stránce nákladů na sumě 255. 417,32 Kč, výnosy činily 274 939,43 Kč – hospodářský výsledek + 19 522,11 Kč.

Rok 2014 – celkové náklady 269. 292,95, výnosy 304 806,48 – hospodářský výsledek +35. 513,53 Kč.

Rok 2015 – zatím není účetně uzavřen, ale podle stávajících výnosů a výdajů je předpoklad, že hospodaření v tomto roce by mělo skončit cca + 50. 000,- Kč.

Pan Šafařík dále upozornil, že je nutné pro nové fungování spolku vést podvojné účetnictví, což znamená striktní vedení všech příjmů a výdajů přes účet a připomněl všem členům nutnost dodržení splatnosti příspěvků spolku. Platební morálka v této oblasti byla v minulých letech velmi žalostná.

 

     6. Představení kandidátů do VV a volba nového VV

Na základě písemné výzvy se do určeného termínu přihlásili následující kandidáti na členy nového VV TJ Sokol Jeneč, z.s. na následující pětileté období:

Mičín Jakub

Ptáček Michal

Rigo Tibor ml.

Šafařík Štěpán

Varhulík Jiří

V souladu se Stanovami je možné volit dvěma způsoby, buď volit všech pět členů (vzhledem k pouze pěti kandidátům), nebo omezit nový VV na pouze tři členy a pak volit jmenovitě mezi pěti přihlášenými.

Účastníci VVH odhlasovali ponechat nový VV pětičlenný, a tímto též jednohlasně potvrdili všechny kandidáty jako členy nového VV.

 

     7. Přestávka zrušena.

     8. Diskuse

Pan J. Šíma vznesl požadavek na lepší informovanost v oblasti výsledků soutěží mládežnických mužstev. Dle jeho názoru by to přispělo i k vyšší propagaci práce s mládeží. Pan M. Blažek sdělil, že v současné době jsou všechny výsledky přístupné v internetové podobě, p. Kodera uvádí, že výsledky jeho týmů je možné si přečíst na vývěsce v kabině.

Závěr: Nově zvolený sekretář bude odpovědný za zveřejňování i písemné formy tabulek a výsledků turnajů všech mužstev na veřejně přístupném místě.

Dále bylo na výzvu p. Šímy uvedeno p. Rigem, že FAČR od nové sezony přistoupil k novému informačnímu systému, který umožňuje mimo jiné on-line registrace, přestupy, pokuty, zápisy z utkání a jiné. Na základě výstupů z tohoto systému jsou nyní např. rozhodčí hrazeni jednou měsíčně fakturou vystavenou FAČRem.

 

     9. Zpráva návrhové komise a závěr

Nový VV by zvolen ve složení:

Jakub Mičín, Michal Ptáček, Tibor Rigo ml., Štěpán Šafařík a Jiří Varhulík. Pro toto složení hlasovali všichni přítomní účastníci VVH. Potvrzeno Volební i Mandátovou komisí bez připomínek. Nově zvolený VV se v nejkratší možné době sejde na ustavujícím zasedání nového VV a bude mezi sebou volit jednotlivé posty. Zpráva o ustavení nového VV a jmenovité obsazení jednotlivých postů bude obratem předložena členům spolku formou zápisu, který bude umístěn na webových stránkách a v tištěné podobě na vývěsce oddílu. Další potřebné navazující kroky vyplývající z volby nového VV budou učiněny v co možná nejkratší době (předání podkladů, razítek, přístupů k účtu apod.). V této oblasti je nutná součinnost i odstupujících členů současného VV.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *